Alábbiakban Ön a Szerverplusz.hu(Romanoczki Chris EV. 2431 Perkáta, Bajcsy zs. u. 95 adószáma: 69513512-1-27). Általános Szerződési Feltételeit, valamint Adatkezelési Szabályzatát olvashatja. Az Adatkezelési Szabályzat a GDPR rendeletnek megfelel. Ha konkrétan és csak a GDPR irányelveinket szeretné elolvasni, akkor kattintson IDE

.

Ön a https://szerverplusz.hu vagy http://szerverplusz.hu oldal használatával az ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot is elfogadja. Amennyiben nem ért egyet az ebben található információkkal, kérjük akkor oldalunkat ne látogassa, vagy arról lépjen ki.

A Szerverplusz.hu(Romanoczki Chris EV. ). (Romanoczki Chris EV. 2431 Perkáta, Bajcsy zs. u. 95 adószáma: 69513512-1-27 ) (továbbiakban: a Szolgáltató), a felhasználók (továbbiakban: a Felhasználó) számára internetes (web) tárhely, e-mail, valamint egyéb - webfejlesztési, adminisztrációs, ügyfélszolgálati, stb. - szolgáltatását az alábbi szerződési feltételek mellett nyújtja:

I. A szolgáltatás leírása:

A Felhasználó az oldalon szereplő megrendelési adatlapnak megfelelően előfizet domain és Web hosting / DNS és e-mail szolgáltatásokra. A szolgáltatások körébe beletartozhat még:

 • SecDNS szolgáltatás
 • Archiválási szolgáltatás
 • Adatmentés és annak tárolása
 • Harmadik féltől származó szolgáltatás biztosítása
 • Webfejlesztés teljes kivitelezésben (grafikai munkák, programozás, telepítés)
 • Rendszergazda körébe tartozó feladatok ellátása
 • A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat és jelszavakat (cPanel, FTP, e-mail fiókok, telepített rendszerek, stb.). A Szolgáltató a Felhasználó részére a rendelésben meghatározott méretű tárhelyet biztosít, melyen a Felhasználó igényei (illetve az adatlapon meghatározottak) szerint készít e-mail címeket, telepít és futtat webes alkalmazásokat.
 • II. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejötte

  A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató Interneten közzétett (vagy e-mailben küldött) regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elektronikus úton történő megküldésével teszi meg. A Szolgáltató ezek alapján díjbekérőt, majd azt követően - legkésőbb a tárgyhó végén - számlát készít a Felhasználónak, melyet a Felhasználó a saját ügyfélterületéről bármikor letölthet. A számla az EU és NAV előírásoknak megfelelően van kiállítva (billingo.hu használatával). A Felhasználó a számla kiegyenlítésével a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét a díjbekérő kiegyenlítése időpontjától biztosítja, a számlázási ciklusban megjelölt időtartamra.

  III. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

  Műszaki feltételek:

 • A Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele a Felhasználó részéről, hogy rendelkezzen megfelelő hardver és szoftver eszközökkel és Internet kapcsolattal.
 • Személyi feltételek:

  A szolgáltatást bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság igénybe veheti. A Felhasználó a szolgáltatás használatát saját felelősségére másnak átengedheti, ellenben azt - előzetes megállapodás hiányában - tovább nem értékesítheti. Amennyiben ilyen irányú tevékenységet szeretne végezni - mint Viszonteladó -, arra vonatkozóan külön megállapodásra van szükség, e tekintetben létezik a Partnerprogramunk, mely biztosítja a megfelelő feltételeket. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a szolgáltatás minden olyan használatáért, mely a hozzáférési jelszaván, jelszavain keresztül történik. Szolgáltató a jelszavak Felhasználó általi megváltoztatásából eredő károkért (pl. hekkertámadás a gyenge jelszavak miatt, stb.) semmilyen felelősséget nem vállal!

  Időbeli és földrajzi korlátok:--

  A szolgáltatás igénybevétele időben nem korlátozott, de késedelmes fizetés esetén az előfizetőnek nyújtott összes szolgáltatás szüneteltethető, függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatás árával tartozik a Felhasználó. A szüneteltetési idejére Felhasználót díjvisszatérítés nem illeti meg. Késedelmes fizetés miatti szüneteltetés után Szolgáltató visszakapcsolási díjat számlázhat minden egyes szolgáltatás (pl. tárhely, domain) visszakapcsolásáért.

  IV. A szolgáltatás igénybevételével járó díjak és költségek

  A megrendelőlapon megrendelt szolgáltatásokért a Szolgáltató a weboldalán közzétett díjakat számlázza. A Szolgáltató az aktuális fizetési periódusra esedékes díjbekérőt a periódus kezdete előtt 15 nappal a Felhasználóhoz eljuttatja, melyet ő a díjbekérőn megjelölt fizetési határidő lejártáig átutalással kiegyenlít. A tárhely csomag drágább csomagra való módosításakor a csomagok közötti különbözet az aktuális teljes hátralévő számlázási időszakra számlázandó.

  Amennyiben a Felhasználó lefelé, azaz olcsóbb csomagra kér módosítást, ez esetben a csomagok közötti időarányos különbözetet a Szolgáltató kreditben Felhasználó részére jóváírja. Felhasználó ezt a kreditet a következő díjbekérő (díjbekérők) kifizetésénél felhasználhatja. Lefele módosítás esetén Felhasználót konkrét pénzvisszatérítés nem illeti meg.

  Amennyiben Szolgáltató egy hónapon belül várhatóan több szolgáltatást is nyújt Felhasználónak, azokat nem feltétlenül egyesével, hanem kb. havonta egyszer egy gyűjtő számlán számlázza ki. Felhasználó külön kérése esetén (több szolgáltatás időben egymástól elkülönült megrendelése esetén) Szolgáltató kiszámlázhatja az összes díjat egy díjbekérőn, ez esetben a befizetett összeget kreditben jóváírja Felhasználó számláján, majd azt adminisztrációs rendszerünk automatikusan levonja az aktuális időpontban esedékes szolgáltatás(ok)ra.

  A lejárt számlák kezelése céljából a Szolgáltató jogosult az Felhasználó adatait legkorábban a számla lejártát követő 45 nap elteltével követeléskezelő partnerének átadni. Felhasználó a 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet alapján elektronikus számlát is elfogad a Szolgáltatótól.

  V. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

  A Felhasználó a regisztráció során megadott adataiban bekövetkező bármely változást köteles a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltató nyilvántartásában történő átvezetés végett. Az ennek elmaradásából adódó esetleges károkért (pl. e-mail cím változás, ami miatt a Felhasználó fontos leveleket, aktuális díjbekérő(ke)t, stb. nem kap meg) minden felelősség a Felhasználót terheli, az ebből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal semmilyen formában.

  A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. A kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

  Tilos a szolgáltatás felhasználásával (Etikai Kódex):

 • Tilos erotikus videó megosztó, illetve kép megosztó oldal üzemeltetése,
 • a) jogsértő, bármilyen formában törvénybe ütköző tartalmat közzétenni,
 • b) más személy adataihoz, tárhelyéhez, weboldalaihoz, berendezéseihez jogosulatlanul hozzáférést kezdeményezni, más személy hálózaton továbbított közléseit jogosulatlanul kifürkészni,
 • c) jogsértő elektronikus levelezést folytatni. (ismertebb nevén SPAM)
 • d) a szolgáltatást bármilyen formában tovább értékesíteni a Partnerprogramunk által kínált lehetőségeken kívüli módon
 • A Szolgáltató a szerződést 30 nap felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést azonnali hatállyal is felmondhatja (rendkívüli felmondás), ha
 • a) a Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és a Felhasználó a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg,
 • b) a Felhasználó a szolgáltatás használata során az Etikai Kódexben foglaltakat megszegi, és ezt a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szünteti meg,
 • c) Domain, tárhely vagy egyéb erőforrás alapú számlázás esetén a Felhasználó ismétlődő vagy nagymértékű számlázást elkerülő magatartása vagy erőforrás átcsoportosítása esetén, melyet a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szüntet meg.
 • A Felhasználót megrendelése aktiválását követően 45 napig 100%-os pénzvisszafizetési garancia illeti meg, azaz ezen időn belül megrendelését minden további nélkül felmondhatja, és a Szolgáltató a befizetett tárhely díjat Felhasználónak teljes egészében visszafizeti. Ez a garancia nem vonatkozik domain, egyedi IP cím, SSL, weblap készítés kiegészítő szolgáltatások megrendelésére.
 • A Szolgáltató jogsértő elektronikus levelezés esetén Felhasználóval szemben eljárást kezdeményezhet, melynek minden jogkövetkezménye, esetleges kártérítési kötelezettsége és költsége Felhasználót terheli. Megosztott szolgáltatás esetén az ebből eredően másoknak adott esetben anyagi kárt okozó tevékenységért ugyancsak kártérítési kötelezettséggel tartozik.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden év február 1-én a szolgáltatási díjait felülvizsgálja, és a mindenkori infláció mértékével növelje, erről azonban köteles írásban előzetesen tájékoztatni Felhasználót.
 • A szerződési feltételek módosítását a Szolgáltató a jelen szerződési feltételek közzétételével azonos módon, a http://szerverplusz.hu/gdpraszf.php internetes címen teszi közzé.
 • VI. Adatkezelés, adatbiztonság, GDPR

  Ön a https://szerverplusz.hu vagy http://szerverplusz.hu oldal használatával az Adatkezelési Szabályzatot elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben nem ért egyet az ebben található információkkal vagy nem kívánja hozzájárulását adni, akkor oldalunkat ne látogassa, vagy arról lépjen ki, illetve jelezze azt felénk az info@szerverplusz.hu e-mail címen, esetleg írásban, a Romanoczki Chris EV. székhelyére küldött levélben.

  Az Adatkezelési Szabályzat célja, hatálya, az erre vonatkozó jogszabályok

  Alapvető információk az adatkezelésre vonatkozóan:

  Adatkezelő: a Szerverplusz.hu nevében a Romanoczki Chris EV. (továbbiakban Szolgáltató). A NAIH-hel történt írásbeli egyeztetés alapján a Romanoczki Chris EV. NAIH azonosítószámmal nem kell rendelkezzen. Adatkezelési irányelveink az összes, általunk nyújtott szolgáltatásra vonatkoznak, akkor és addig, amikor és ameddig azt Felhasználó igénybe veszi. A Romanoczki Chris EV. székhelye 2431 Perkáta, Bajcsy zs. u. 95. E-mail címe: info@szerverplusz.hu .

  Adatkezelést végző személy: Romanoczki Chris EV., telefonszám: +36 (1) 490-01-81 E-mail cím: info@szerverplusz.hu .

  Adattárolás helye: a https://szerverplusz.hu oldalon található ügyfélszolgálati rendszerszoftver, a billingo.hu oldalon tárolt számlázási adatok, valamint írásos dokumentáció esetén (ilyen pl. a domain megrendelő nyomtatvány) a Romanoczki Chris EV. mindenkori székhelye.

  Adatkezelési Szabályzatunk célja az, hogy látogatóink illetve ügyféleink (továbbiakban Felhasználó) részére információt nyújtsunk arról, hogy a tudomásunkra jutott, illetve a szolgáltatásaink igénybevétele révén számunkra megadott adatok felhasználását, tárolását illetve kezelését milyen módon végezzük, azaz bemutassuk a Romanoczki Chris EV. által üzemeltetett weboldalak adatkezelési irányelveit, ennek révén pedig lehetővé tegyük, hogy azt látogatóink, azaz a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismerje el.

  Mind az Adatkezelési Irányelveink mind az Általános Szerződési Feltételek egyoldalúan módosíthatók oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, s ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősól a módosítás. A módosításokról természetesen meglévő Felhasználóinknak e-mailben írásbeli tájékoztatást küldünk.

  Szolgáltató a Felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Adatkezelési irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívól helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) azaz a GDPR szabályozás vonatkozó szabályaival összhangban kezeli.

  Jelen Adatkezelési Szabályzat a Romanoczki Chris EV. által működtetett weboldalak (nevesítve a szerverplusz.hu) által kezelt adatokra vonatkozik. Nem terjed ki Adatkezelési Szabályzatunk a tárhely szolgáltatásokhoz kapcsolódó külső szolgáltatók által megismert adatok kezelésére. Ilyen külső szolgáltatók a domain regisztrátorok, a cPanel szolgáltatást nyújtó cég, az RVSkin fejlesztője, adott esetben pedig a CloudFlare. A külső cégek, vagy a külső cégekre, oldalakra mutató linkek esetében minden esetben az adott cég irányadó adatkezelési politikája érvényes, az általuk gyűjtött és kezelt adatokért ők tartoznak felelősséggel. A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra.

  Szolgáltató az általa megismert adatokat soha nem bocsátja sem áruba, sem nem adja ki reklámozás céljára senkinek.

  A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során, vagy probléma esetén a hiba elhárítása közben valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé. Különösen igaz ez a hozzáférési kódok és jelszavak tekintetében.

  A jelszavakat illetően Szolgáltató az általa nyújtott tárhely szolgáltatás jelszavait ismeri csupán, ezeket azonban titkosított formában tárolja a szerverén. Az egyéb jelszavakat - mint pl. adminisztrációs jelszavak, e-mail jelszavak, stb., Szolgáltató nem ismeri, azokat visszafejteni sem tudja.

  Szolgáltató az általa kezelt adatokat csak és kizárólag a szolgáltatás fenntartásához szükséges mértékben és ideig, beleértve az adózási adatok megőrzésére vonatkozó jogszabályokat is, tárolja és kezeli.

  A Felhasználó bármikor kérheti adatainak mind megismerését, mind törlését. Törlés esetén a Felhasználó részére nyújtott minden szolgáltatás megszűnik. A törlési kérelem esetén Szolgáltató a Felhasználó fiókját, valamint az ott tárolt adatokat (díjbekérők, számlázási adatok, e-mailek, stb.) törli, a könyvelésben elhelyezett számlákat a törvényben meghatározott ideig azonban megőrzi.

  Felhasználó törlési kérelmét mindig írásban nyújthatja be hozzánk, ez történhet az info@szerverplusz.hu címre küldött e-mailben, vagy postai úton, a Romanoczki Chris EV. , 2431 Perkáta, Bajcsy zs. u. 95. címre küldve. A törlést a kérelem beérkezése után 48 órán belül végezzük el.

  Az adatkezelés célja a fentiekből eredően is, Felhasználó részére szolgáltatás nyújtása. Ennek kapcsán a szerverplusz.hu mint Szolgáltató jogosult Felhasználó részére e-maileket, adott esetben fizikai leveleket küldeni, beleértve a szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat/reklámokat is.

  Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó azonosítása, a többiektől való elkülönítése, a díjbekérők/számlák valamint befizetések kezelése. Ezen belül ügyfélszolgálati rendszerünkben a következő adatok kerülnek rögzítésre:

  - Felhasználó neve - amennyiben céges regisztráció történt, akkor a cég neve - A felhasználó lakcíme/cég székhelye - Felhasználó egyedi felhasználó neve az ügyfélszolgálati fiókhoz - Jelszó az ügyfélszolgálati fiókhoz - Felhasználó e-mail címe - Felhasználó telefonszáma - biztonsági kérdés, ha Felhasználó azt beállítja - Egyedi megjegyzések, amennyiben ezt Felhasználó kéri - Felhasználó belépési adatai, IP címek, valamint dátum és időpont (ezek időszakosan törlésre kerülnek)

  A tárhely, és egyéb szolgáltatás kapcsán rögzítésre kerül:

  - a tárhely fő domainjének neve - tárhely típusa - felhasználónév a tárhelyhez (ez eltérhet az ügyfélszolgálati felhasználónévtől, a Szolgáltató generálja) - jelszó a tárhelyhez (ez eltér az ügyfélszolgálati jelszótól, mert egyedi generálással jön létre, Szolgáltató generálja, a Felhasználó ezt módosítani nem tudja, de kérheti azt Szolgáltatótól) - kapcsolattartó adatok opcionálisan megadhatók (ez lehet akár több is, az ügyfélszolgálati fiókhoz hasonló adatok kerülnek rögzítésre) - Felhasználó domain nevei, azok bejegyzési dátuma és lejárata - számlázási ciklus és díjak - E-mailek, melyeket rendszerünk küldött Felhasználónak (időszakosan törlésre kerülnek a régiek) - Díjbekérők, melyeket rendszerünk küldött Felhasználónak

  Fentiekből eredően Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére a Romanoczki Chris EV.. a tárhely és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat illetően részére üzleti célú megkereséseket tegyen, reklámokat, hírleveleket küldjön. Felhasználónak bármikor joga van az ilyen célú levelekről leiratkozni, illetve jelezni azt, hogy nem kér további megkeresést.

  A szolgáltató nem vállal semilyen felelősséget Routing probléma esetén felmerülő teknikai problémákért!

  Felhasználónak nincsen joga leiratkozni a szolgáltatás fenntartásához szükséges információk kiküldéséről, beleértve a díjbekérők, számlák és egyéb elszámolások elektronikus kommunikációjáról sem. Felhasználó ezen felül köteles a nyilvántartásunkban szereplő adatati karbantartására, így adott esetben azok bármely változása esetén - különös tekintettel a telefonszámra, e-mail címre, postai címre - azt köteles az ügyfélterületen módosítani oly módon, hogy elérhető legyen. Az ennek elmaradásából eredő esetleges károkért (pl. nemzetközi domainek esetében kényszertörlés miatt vagy SSL tanusítványok érvénytelensége miatt) Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, azért kártérítésre nem kötelezhető.

  Szolgáltató a weblapján úgynevezett cookie-kat ("sütiket") alkalmaz. A sütik lényegében olyan kis szöveges bejegyzések, melyek rögzítésre kerülnek Felhasználó gépén, amikor az Interneten böngészik. Többféle sütit használunk:

  - szessiön sütik: ezek addig találhatók meg a Felhasználó gépén, amíg az oldalunkon tartózkodik, a böngészőből törénő kilépéskor törlődnek. - állandó sütik: a sütiben vagy egyéb helyen definiált ideig tárolódnak a Felhasználó gépén.

  ügyfélterületónkön a következő sütiket használjuk:

  PHPSESSID - a leggyakrabban előforduló süti, amelyet szinte minden PHP környezetben futó oldal használ. Minden látogatóra vonatkozóan egy egyedi szessiön azonosítót tartalmaz, illetve változókat rögzít, melyek a különböző oldalak váltásakor egymásnak átadódhatnak. Ez a süti a böngésző bezárásával törlődik.

  WHMCSAffiliateID - Ezt a sütit akkor használjuk, ha a Felhasználó egy partnerónk révén, ajánlás útján érkezik a weboldalunkra. Az ajánló azonosítóját tartalmazza, tehát amennyiben az ajánlást követő 90 napon belül megrendelés történik, akkor ennek alapján ad jóváírást az ajánlónak. Ez egy állandó süti (a meghatározott ideig persze).

  WHMCSLinkID - Ez a süti csak akkor kerül rögzítésre, ha az úgynevezett link nyomkövetés bekapcsolt állapotban van az ügyfélszolgálati rendszerünkben. Rögzíti azt a linket, amin keresztül a látogató az első alkalommal eljutott a weboldalunkhoz, és vásárlás esetén a linkhez tartozó konverzió jelzésében segít, így elősegítve a statisztikai adatok elemzését és a link hatékonyságát. Ez egy állandó süti.

  WHMCSUID/WHMCSPW - Ez a 2 süti az ügyfélterületen belüli működéshez kell ahhoz, hogy megjegyezze a Felhasználót. Csak akkor kerül alkalmazásra, ha az ügyfél az adatait megjegyezteti, így nem kell újra meg újra bejelentkeznie a weboldalunk meglátogatásakor. Ezek állandó sütik és 365 nap az érvényességük, illetve törlődnek, ha a Felhasználó kilép.

  A PHPSESSID és a WHMCSUID/WHMCSPW sütik jelen pillanatban nem esnek az EU e-Privacy direktívájának hatálya alá.

  külső szolgáltató által használt sütiként a __cfduid nevű süti a biztonságos adatkapcsolat fenntartására szolgál a CloudFlare szolgáltató által - amennyiben Felhasználó számára ez a szolgáltatás beállításra kerül, és 1 évig kerül tárolásra az ügyfél gépén (természetesen bármikor törölhető). A másik, WHMCSpXDiXfoWN5Ni elnevezésű süti a Felhasználó gépén csak addig kerül tárolásra, ameddig oldalunkon böngészik - ez egy úgynevezett session típusú cookie.

  Szolgáltató jogosult Felhasználóval folytatott telefonbeszélgetéseit és üzenetváltásait (mind az e-mail-eket, mind pedig az ügyfélszolgálati oldalán fogadott és küldött üzeneteket) rögzíteni. A felvételeket Szolgáltató megőrizheti, és az esetleges jogviták tisztázására felhasználhatja.

  A Felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik), vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ugyancsak töröljük az adatokat, amennyiben az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

  Az adatkezelési folyamat leírása Felhasználó a https://szerverplusz.hu vagy http://szerverplusz.hu honlapon keresztül ügyfélfiókot hoz létre nálunk, ahol a fentebb már leírt adatok megadásával tudja ezt megtenni. Ezt megteheti bármilyen szolgáltatás megrendelése nélkül is. Szolgáltatás megrendelése esetén további személyes adatok megadása nem szükséges. Mindez elektronikusan történik. Magyar, azaz .hu elsődleges vagy a .hu felsőszintű domain alá tartozó egyéb másodlagos domainek esetén a domain delegációs szabályzatnak megfelelően Felhasználó írásban kitöltött domain igénylő lapot valamint Nyilatkozatot küld meg részünkre vagy elektronikus formában vagy postai úton - illetve akár mindkét módon. Az ezen nyomtatványokon tárolt adatok részben az ügyfélszolgálati rendszerünkben részben fizikailag a Romanoczki Chris EV. székhelyén kerülnek rögzítésre illetve tárolásra.

  A domain regisztrációs folyamat során az Igénylő adatai továbbításra kerülnek a domaint delegáló Regisztrátor felé, annak kezeléséért azonban már ő felel.

  Ügyfélszolgálati rendszerünk révén Felhasználó a megrendelt szolgáltatások tekintetében minden esetben díjbekérőt kap, ez kerül rögzítésre az ügyfélfiókjában. A pénzügyi rendezést követően a billingo.hu rendszerében készül el a végleges számla Felhasználó részére, ahol ebből adódóan az alapvető számlázási adatai ugyancsak rögzítésre kerülnek. Ezek az adatok a törvényben meghatározott ideig nem kerülnek törlésre még akkor sem, ha Felhasználó időközben már nem az ügyfelünk.

  Hírlevél kezelés

  Szolgáltató Felhasználó részére időnként hírleveleket küldhet. Ezen hírlevelek minden esetben Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóak. Ezzel együtt Felhasználó a hírlevelekről bármikor leiratkozhat.

  Felhasználó bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, panasz esetén a fent megjelölt adatkezelést végző személyt keresheti telefonon, e-mailben, levélben. E-mail esetén az info@szerverplusz.hu e-mail cím az irányadó. Telefonszám .

  VII. Szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

  Amennyiben a szolgáltatás a Szolgáltató hibájából szűnik meg, úgy a Felhasználót időarányosan a fel nem használt időszaknak megfelelő díjvisszatérítés illeti meg. Nem vonatkozik a díjvisszatérítés a domain regisztrációs és fenntartási szolgáltatásokra. Amennyiben a Felhasználó kezdeményezi a szerződés vagy egy szolgáltatás megszüntetését, a már kiszámlázott és kifizetett díjak, a fentebb már megjelölt 45 napos visszafizetési garancia lejárta után nem kerülnek visszatérítésre. Amennyiben a Felhasználó a szerződés keretében több - akár azonos típusú - szolgáltatást is igénybe vesz, ez minden egyes szolgáltatásra külön-külön vonatkozik.

  A szolgáltató éves szinten 99,9% időbeli rendelkezésre állást garantál a tárhely szolgáltatásaira. Amennyiben a tárhely szolgáltatások elérésében éves szinten 0,2%-nál nagyobb kiesés tapasztalható a szolgáltató hibájából, úgy Felhasználót időarányos visszatérítés illeti meg a vonatkozó tárhely szolgáltatás díjából a kiesett, 0,2%-on felüli időszakra. A díjvisszatérítés csak akkor jár, ha a szolgáltatás kiesés a Szolgáltató, és nem a felhasználó, vagy harmadik személy hibájából következik be (pl. a Szolgáltató internet szolgáltatása, külső cég szolgálatása - pl. MySQL Oracle, CloudLinux, CloudFlare DNS szolgáltatás, cPanel, RVSkin, stb.). A díjvisszatérítés csak a tárhely szolgáltatások díja után jár, a domain név költségek levonásával. A szolgáltató semmilyen esetben sem vonható felelősségre a szerverén tárolt adatok integritásáért és azok sérülése esetén kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

  VIII. Általános Szerződési Feltételek egyéb vonatkozásai A jelen szerződési feltételekben nem, vagy részletesen nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó és hatályos rendeletei irányadók.